1.
De BookSpot Literatuurprijs wordt beheerd door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie (hierna te noemen (de) stichting), welke stichting werd opgericht bij akte d.d. 17 maart 1987, verleden door Mr W.A.J.M. de Nerée tot Babberich te Amsterdam.

2.
De BookSpot Literatuurprijs bedraagt EUR 50.000 bruto. Jaarlijks wordt met dit bedrag een Nederlands schrijvend auteur bekroond, wiens/wier kwaliteiten hem/haar in staat hebben gesteld in de ogen van een daartoe door het bestuur van de stichting benoemde onafhankelijke jury, het beste van de in aanmerking komende werken te schrijven en welke auteur bereid is de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen op de prijsuitreiking. De auteurs van de overige genomineerde boeken ontvangen een geldbedrag van EUR 2.500.

3.
De jury stelt uit de aangemelde boeken een Longlist op van ten hoogste 25 titels, waaruit door haar niet meer dan 6 en niet minder dan 3 titels worden gekozen voor de Shortlist. De jury kiest uit deze genomineerde titels het winnende boek. In november 2019 wordt bekendgemaakt welk boek door de jury bekroond is met de BookSpot Literatuurprijs 2018.

4.
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

5.
Om in aanmerking te komen voor aanmelding dient een boek te voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. Het boek dient een werk te zijn van fictie en tot de categorie ‘literair verhalend proza voor volwassenen’ te behoren, ofwel een werk in de categorie ‘literaire non-fictie voor volwassenen’ te zijn, waarbij te denken valt aan biografieën, essaybundels of reisverhalen die zich naar de mening van de jury onderscheiden door de literaire kwaliteit van het proza.

b. Het boek dient oorspronkelijk in het Nederlands te zijn geschreven.

c. Het boek dient geschreven te zijn door één auteur, of door een collectief dat als één auteur beschouwd kan worden*.

d. Het boek dient in Nederland of België voor de eerste keer te zijn uitgegeven in de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. Bij twijfels over de verschijningsdatum geldt als datum van uitgave de vermelding in de weeklijsten van de Nederlandse Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek.

e. Het boek moet algemeen verkrijgbaar zijn.

f. Postuum verschenen uitgaven zijn uitgesloten van deelname; de auteur dient ten tijde van het verschijnen van het boek in leven te zijn.

g. Het boek mag niet eerder in boekvorm in druk verschenen zijn; ook heruitgaven en verzameld werk waarvan het grootste deel eerder in boekvorm werd gepubliceerd, worden uitgesloten van deelname. Een bundeling van verhalen of essays die eerder separaat in krant of tijdschrift verschenen zijn, kan wel in aanmerking komen voor deelname.

h. Voldaan moet zijn aan alle gestelde voorwaarden in dit reglement.

i. De jury heeft het recht het bestuur van de stichting gemotiveerd schriftelijk en bij unaniem besluit te verzoeken in bijzondere gevallen van het gestelde in dit punt 5. af te wijken. Het bestuur beslist in dergelijk geval binnen 4 weken op dit verzoek.

6.
Titels die aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden voldoen dienen door de uitgever te worden aangemeld via www.mijnisbn.nl. Hiermee geeft uitgever Centraal Boekhuis de opdracht om zodra de titel beschikbaar is 7 exemplaren toe te zenden aan de leden van de jury.
De uitgever die niet is aangesloten bij Centraal Boekhuis dient de titel(s) aan te melden d.m.v. een mail aan bookspotliteratuurprijs@centraal.boekhuis.nl en tegelijkertijd 7 exemplaren van de aangemelde titel(s) met pakbon te sturen aan het Centraal Boekhuis, t.a.v Boeken BookSpot Literatuurprijs, Textielweg 12, 4104 AM Culemborg.
De kosten voor het samenstellen en verzenden van de boeken aan de juryleden door Centraal Boekhuis zijn voor rekening van de uitgever en worden door Centraal Boekhuis aan de uitgever in rekening gebracht.
Titels dienen te zijn aangemeld voor 31 mei 2019.

7.
De uitgever dient verder van de titels die op de Longlist staan vermeld 3 exemplaren om niet ter beschikking te stellen aan Stichting en van de titels die op de Shortlist staan vermeld nog eens 100 exemplaren. Deze exemplaren zijn ten behoeve van de media die betrokken zijn bij de bekendmaking van de Longlist en de Shortlist alsmede van de prijsuitreiking en voor de Lezersjury.

Voor de titels die op de Shortlist staan, wordt uitgever gevraagd om een bijdrage van EUR 2.500 in de promotiekosten.

8.
Het staat de stichting vrij een compleet overzicht van ingezonden boeken te publiceren. Vragen over eventueel ontbrekende titels zullen worden doorverwezen naar de betreffende uitgever.

9.
Door een boek in te (laten) sturen voor de BookSpot Literatuurprijs dingt de auteur mee naar de BookSpot Literatuurprijs en geeft daarmee te kennen de doelstelling van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs (het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van moderne Nederlandstalige literatuur) te onderschrijven en mee te werken aan de middelen die de Stichting voor het verwezenlijken van deze doelstelling noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een televisie-uitzending. De inzendende uitgever staat ervoor in dat hij zich ervan vergewist heeft dat de auteur bereid is deze medewerking te verlenen. De uitreiking zal een voor de genomineerde auteurs en hun uitgevers feestelijk karakter hebben. Over de details zullen betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd.

10.
De uitgevers en de auteurs van de voor de BookSpot Literatuurprijs genomineerde boeken worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die de stichting zich voorneemt rond de prijsuitreiking te organiseren, en van de opzet van een eventuele televisie-uitzending.

Voor meer informatie over dit reglement:

Jurysecretariaat BookSpot Literatuurprijs
Jeroen Kans, jurysecretaris
Herenweg 233
1934 BB Egmond aan den Hoef
secretaris@bookspotliteratuurprijs.nl
06 811 53 722